Elinvoimalautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Varhaiskasvatuspalvelun siirtäminen Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodista Päiväkoti Riekkoon

ENODno-2020-51

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnan hallintosäännön 21 § mukaisesti lautakunta päättää talousarvion puitteissa tehtäväalueiden palvelurakenteista ja niiden muutoksista. Valtuusto päättää keskeisimmistä palvelurakenteista ja niiden muutoksista.

2019 kaikille kunnan toimialoille on tavoitteena ollut tehdä selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimialojen toimenpide-esitykset. Enontekiön kunta on teettänyt kaikkien kunnan palveluja koskevan palvelurakenneselvityksen Enontekiön kunnan nykytilanteesta ja tulevasta tilanteesta tammi-helmikuussa 2019.

Talousarvion 2019 toimeenpano-ohjeessa on annettu toimialoille tehtäväksi laatia talousarvion sisältämä selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-esitykset sekä toteutusaikataulu helmikuun loppuun mennessä. Selvityksistä vastasivat toimialajohtajat ja –vastaavat. Varhaiskasvatuksesta on tehty oma selvitys.

Kunnanhallitus on 9.4.2019 (85§) käsitellyt kunnan palvelurakenneselvitystä ml. toimialojen esitykset sekä antanut evästyksensä jatkovalmisteluun. Kunnanhallituksessa alustettiin mm. seuraavista asioista: kunnan ja konsernin henkilöstömitoitukset, opetustoimen palvelutaso ja –verkko, varhaiskasvatuksen palvelutaso ja –verkko, infrastruktuuri toimialan tulot, päätöksenteon virtaviivaistaminen, prosessien sähköistäminen ja henkilöstöprosessin selkeyttäminen ja tehostaminen.

Varhaiskasvatuksen selvityksessä on tarkasteltu palvelurakennetta varhaiskasvatuksen toimialalla. (Liite 1) Selvityksen perusteella varhaiskasvatuksen palvelurakenteeseen olisi perusteltua tehdä muutos. Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin toimintojen osalta. Ryhmäperhepäiväkodissa on ollut toimintakaudella 2019-2020 varhaiskasvatuksessa 2 lasta. Selvityksen mukaisesti pedagogiset ja sosiaaliset seikat sekä taloudelliset tekijät tukevat varhaiskasvatuksen palveluverkon muutosta.

Varhaiskasvatuksen palveluverkon muutos koskisi Peltovuoman ryhmäperhepäiväkotia siten, että ryhmäperhepäiväkodin varhaiskasvatuspalvelu tuotettaisiin 1.8.2020 lähtien Päiväkoti Riekossa.

Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin nettomenot vuonna 2019 olivat 84 280 €. Vuodelle 2020 nettomenot on budjetoitu 80560 euroa. Varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksen jälkeen 1.8.2020 alkaen voitaisiin suurin osa näistä menoista suunnata tehokkaammin koko varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön. (Liite 2).

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää muuttaa Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksen palveluverkkoa siten, että Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin toiminta lakkautetaan ja varhaiskasvatuspalvelu siirretään Päiväkoti Riekkoon, Hettaan 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.