Elinvoimalautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Varhaiskasvatusmaksujen maksuluokat 1.8.2020 alkaen

ENODno-2020-5

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Varhaiskasvatuslain muutos lapsen subjektiivisesta oikeudesta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen tulee voimaan 1.8.2020. (HE 34/2019) Lakimuutoksen myötä kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan. Perhe kuuluu subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piiriin silloin, kun hoidon tarve ei johdu mm. huoltajien työstä tai opiskelusta. Muutoksella vahvistetaan lasten yhdenvertaisuutta vanhempien työmarkkina-asemasta ja perheen tilanteesta riippumatta. Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei myöskään vaikuta se, onko lapsen vanhempi perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tarkoittaa varhaiskasvatukselle varattua aikaa pääsääntöisesti päiväkotien ns. normaaliaikojen puitteissa. Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa ns. normaaliaika Päiväkoti Riekossa on kello 8- 15.15 välillä, jolloin varhaiskasvatuksessa on suurin henkilöstömitoitus. Varhaiskasvatuslain 35 § (540/2018) mukaan päiväkodin henkilöstömitoitus voi olla erilainen enintään viisi tuntia päivässä ja enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Epäsuorasti siis todetaan, että osa-aikainen varhaiskasvatus kestäisi päivittäin enintään viisi tuntia ja yli sen menevä olisi henkilöstön mitoituksen kannalta katsottuna kokoaikaista varhaiskasvatusta. 

Maksimimäärä varhaiskasvatusta päivässä on varhaiskasvatuslain 9 §:n mukaisesti enintään kymmenen tuntia. Määriteltäessä aikaa, jonka lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen, huomioidaan ensisijaisesti lapsen tarve ja pyritään välttämään erityisen pitkiä päiviä.  Varhaiskasvatuksen järjestämisessä tulisi edelleen aina ottaa huomioon lapsen etu.

Varhaiskasvatuslain 12 § (540/2018) mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta. 

Lapsen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus huomioiden Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa voidaan edelleen tarjota perheille valittavaksi nykyisiä varhaiskasvatuksen tarpeen mukaisia vaihtoehtoja alle 5 tunnin osa-aikaista ja yli 5 tunnin kokoaikaista varhaiskasvatusta sekä 1-8 päivää, 9-16 päivää ja yli 16 päivää kuukaudessa kestävää varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa oleville lapsille on mahdollista valita iltapäivän varhaiskasvatusta. Edellä mainitut vaihtoehdot vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen vaikuttaa varhaiskasvatuspäätöksessä ja – sopimuksessa määritelty varhaiskasvatusmuoto ja sovittu toimintapäivien määrä. Kokopäiväinen varhaiskasvatus on yli 5 tuntia päivässä ja osapäiväinen varhaiskasvatus enimmillään 5 tuntia tai vähemmän. Tällöin maksu on 60 % kunkin maksuluokan maksusta.

Maksu porrastetaan maksuluokkiin kalenterikuukauden varattujen varhaiskasvatuspäivien mukaan seuraavasti:

Varhaiskasvatuspäivät        1-8pv/kk        maksu  60 %

                                            9-16pv/kk      maksu  80 %

                                           yli 16pv/kk      maksu 100 %

Mikäli lapsi on enintään 20 tuntia viikossa järjestettävässä varhaiskasvatuksessa, laskutetaan se 60 % mukaisesti.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on osapäivähoidossa 15€/pvä ja kokopäivähoidossa 20€/pvä.

Esikoululaisen iltapäivän varhaiskasvatuksen maksuluokat

3-5 tuntia/pv                  maksu 60%

enintään 3 tuntia/pv      maksu 40%

enintään 1 tunti/pv        maksu 20%

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneiden päivien mukaan.

Mikäli huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä sitä ole peruttu ennen päätöksen mukaista alkamisajankohtaa, huoltajilta voidaan periä puolet kuukausimaksusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksun porrastamisen maksuluokkiin esitetyllä tavalla ja päättä ottaa ne käyttöön 1.8.2020 alkaen. 

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnahallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.