Elinvoimalautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Matemaattisten aineiden lehtorin viran täyttäminen /Hetan peruskoulu

ENODno-2020-9

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnan opetustoimessa perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka on täytettävänä 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Viran täyttölupa on saatu henkilöstöjohtajalta 18.2.2020 sähköpostilla. Virka on ollut auki Enontekiön kunnan sivuilla ja TE-keskuksen sivuilla. Hakuaika päättyi 13.3.2020 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saapui useampi viran kelpoisuusehdot täyttävän hakijan hakemus. Vakinaista virkaa täytettäessä hakijat haastatellaan ennen valintaa. Elinvoimalautakunta valitsee haastatteluryhmän.

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää valita matemaattisten aineiden viran täyttöä varten haastatteluryhmän, johon kuuluvat hallinnollinen rehtori ja kaksi lautakunnan jäsentä.

Päätös

Esityksen mukaan. Lautakunnan jäseniksi haastatteluryhmään valittiin Juha-Pekka Mäntyvaara ja Taru Mäkitalo.

Kokouskäsittely

Juha-Pekka Mäntyvaara esitti haastatteluryhmään lautakunnan jäseniksi puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Ei muita esityksiä.

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnan opetustoimessa perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka on täytettävänä 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Viran täyttölupa on saatu henkilöstöjohtajalta 18.2.2020 sähköpostilla. Virka on ollut auki Enontekiön kunnan sivuilla ja TE-keskuksen sivuilla. Hakuaika päättyi 13.3.2020 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saapui kolme viran kelpoisuusehdot täyttävän hakijan hakemusta. Elinvoimalautakunta valitsi 24.3. 2020 kokouksessa haastatteluryhmään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, haastatteluryhmään kuuluvat myös hallinnollinen rehtori ja henkilöstöjohtaja. Kaikki hakijat haastateltiin 2.4.2020 Skype-yhteyden avulla. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää valita matemaattisten aineiden lehtorin ja hänelle varahenkilön.

Elinvoimalautakunta päättää valita Matemaattisten aineiden lehtorin virkaan, sijoituspaikkana Hetan yhtenäinen koulukeskus, FM *********, ja varahenkilöksi FM *********.********* on laajimmat opinnot matemaattisista aineista (matematiikka, fysiikka ja kemia). Lisäksi ********* on laajasti työkokemusta kyseisten aineiden opetuksesta. Virkaan valitun on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus ja rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Päätös

Lautakunta valitsi matemaattisten aineiden lehtoriksi ********* ja varalle *********

Kokouskäsittely

Lautakunta totesi yksimielisesti, että lautakunta valitsee tehtävään sekä henkilön että varahenkilön. Taru Mäkitalo teki esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen. Taru Mäkitalo esitti valittavaksi *********. Puheenjohtaja kysyi, käykö lautakunnalle avoin enemmistövaali kaikkien ehdokkaiden välillä. Lautakunta totesi yksimielisesti, että menettely sopi.

Juha Pekka Mäntyvaara:*********
Taru Mäkitalo: *********
Leena Palojärvi: *********
Santeri Kirkkala: *********
Jenni Peteri:*********

Puheenjohtaja totesi********* tulleen valituksi äänin 3-2. Puheenjohtaja kysyi, käykö lautakunnalle avoin enemmistövaali kaikkien ehdokkaiden välillä varalle valittavaa henkilöä valittaessa. Lautakunta totesi yksimielisesti, että menettely sopi.

Juha-Pekka Mäntyvaara:*********
Taru Mäkitalo: *********
Jenni Peteri:*********
Leena Palojärvi:*********
Santeri Kirkkala: *********

Puheenjohtaja totesi ********* tulleen valituksi varalle äänin 3-2.

Lautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana 15:30-15:45.

Tiedoksi

hakijat, henkilöstöjohtaja, kunnanhallitus, palkkatoimisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.