Elinvoimalautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä
viimeistään seitsemän päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan
verkkosivulla www.enontekio.fi.

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän
ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia,
tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien
asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.

Santeri Kirkkala esitti Jenni Peteriä ja Leena Palojärveä pöytäkirjan tarkastajiksi. Ei muita esityksiä.

Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.