Elinvoimalautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Tekninen johtaja:

Enontekiön vesihuolto Oy

  • Hallituksen kokous 6.4.2020 8 § Kaukolämpötoiminnan jatkuminen Hetan alueella. 

Metsähallitus/Luontopalvelut

  • 8.4.2020 tutkimuslupa ja maanomistajan suostumus kallioperäkartoitukseen ja näytteenottoon  Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa, Kumputunturin Natura-alueella ja Kurtakkoselän vanhojen metsien suojeluohjelma-alueella.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.