Elinvoimalautakunta, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Talousarvio 2021/ Infrastruktuuri

ENODno-2020-192

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 §28 päättänyt infrastruktuuritoimialana vuoden 2021 talousarvioraamin 220 000 €. Kunnanhallitus on antanut 22.6.2020 §112 toimialoille talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeen.

Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet, BSC-kortti, johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista.

Infrastruktuuritoimialan v. 2021 talousarvioesitys ja BSC-korttiesitys oheismateriaaleina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisen infrastruktuuritoimialan talousarvioesityksen ja BSC-kortin hyväksymistä oheisten oheismateriaalien mukaisesti vuodelle 2021.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.