Elinvoimalautakunta, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Rinteen talon ja autotallin purku-urakoitsijan valinta

ENODno-2020-126

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunta on vuoden 2020 talousarviossaan varannut investointiohjelmaan Hetan koulun, oppilasasuntolan sekä Rinteen talon ja autotallin purkutöihin 200 000€. Kohteen purkutöiden rakennuttamis- ja valvontatehtäviin elinvoimalautakunta valitsi 15.6.2020 §74 Jarjotek Oy:n, jonka tehtäviin kuului kustannusarvion laadinta purkutöistä. Koko hankkeen kustannusarvio ylitti varatun määrärahan joten kohde kilpailutettiin Rinteen talon ja autotallin purkutöiden osalta. Urakkatarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa 31.8.2020 2020-053036. Tarjousten jättöaika oli 16.9.2020 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta.

Liitteinä tarjouskäsittely/päätöspöytäkirja 16.9.2020 ja HILMA-ilmoitus 2020-053036. Muut tarjouspyyntöasiakirjat oheismateriaalina

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta valitsee Rinteen talon ja autotallin purkutöiden urakoitsijaksi Mäntyvaara Ky:n. Perusteluina tarjouspyynnön mukaisesti, kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje
HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite:

Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi