Elinvoimalautakunta, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Määräaikaisen saamenkielisen perhepäivähoitajan tehtävä esikoululaisten iltapäivän varhaiskasvatuksessa

ENODno-2020-214

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa on tarve määräaikaiselle saamenkieliselle perhepäivähoitajalle ajalle 2.11.2020-28.5.2021. Työaika on 20 tuntia viikossa.  Saamenkielisen perhepäivähoitajan tehtävänä on toimia saamenkielisten esikoululaisten iltapäivän varhaiskasvatuksen ohjaajana ryhmäperhepäiväkoti Touhulassa, Karesuvannossa. 

Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. (Varhaiskasvatuslaki 2018/540 § 29)

Täyttölupa on saatu henkilöstöjohtajalta 20.09.2020 sähköpostilla.

Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen tai ruotsin kielellä tai saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla saamen kielellä. (Varhaiskasvatuslaki 2018/540 §8)

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää julistaa haettavaksi saamenkielisen perhepäivähoitajan määräaikaisen tehtävän niin, että hakuaika päättyy 16.10.2020 kello 15.00. Työsuhde on ajalla 2.11.2020-28.5.2021. Työaika on 20 tuntia viikossa.

Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmän. Mikäli hakijoista kukaan ei täytä vaadittuja kelpoisuusehtoja, elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuksen päällikön organisoimaan saamenkielisen perhepäivähoitajan tehtävien hoitamisen määräaikaisen henkilöstön käytöllä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan (05VKA064). 

Päätös

Haastatteluryhmään valittiin lautakunnan puheenjohtajisto, varhaiskasvatuspäällikkö ja henkilöstöjohtaja.

Muuten ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.