Elinvoimalautakunta, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jenni Peteri kysyi koulun odotustunneista ja 45-minuuttisista oppitunneista.

Tytti Valkeapää kysyi koulun 45-minuuttisista oppitunneista sekä välipaloista.

Taru Mäkitalo kysyi investointien toteumasta ( investointien toteuma toimitetaan lautakunnan jäsenille sähköpostitse).


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.