Elinvoimalautakunta, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Lastenhoitajan toimen täyttäminen /Päiväkoti Riekko, Miessi (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Päiväkoti Riekossa on neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa, joista yksi on ollut täytettynä määräaikaisesti saamenkielisessä Miessi-ryhmässä 5.8.2020 alkaen. Määräaikainen saamenkielinen lastenhoitaja on irtisanoutunut 8.10.2020 alkaen. 

Saamenkielisessä Miessi-ryhmässä on lapsia 8, joista alle 3-vuotiaita on kolme. Laskennallisesti lapsimäärä on 11, jolloin ryhmässä tulee olla varhaiskasvatuksen opettaja (lastentarhanopettajan) ja lastenhoitaja. Varhaiskasvatusasetuksen (753/2018) 1 §:n 1 momentin mukaan päiväkodissa yhtä kasvattajaa kohden alle kolme vuotiaita lapsia voi olla laskennallisesti seitsemän ja yli kolme vuotta täyttäneitä lapsia seitsemän. Täyttölupa toimeen on saatu henkilöstöjohtajalta 1.10.2020 puhelimitse.

Ehdotus

Elinvoimalautakunta päättää julistaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen haettavaksi niin, että hakuaika päättyy 8.11.2020 klo 15.00. Sijoituspaikkana on saamenkielinen Miessi-ryhmä. Työsuhde alkaa 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan. Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmän. Mikäli hakijoista kukaan ei täytä vaadittuja kelpoisuusehtoja, elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuksen päällikön organisoimaan lastenhoitajan tehtävien hoitamisen määräaikaisen henkilöstön käytöllä tai ostopalveluna siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan henkilö.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. Haastatteluryhmään valittiin elinvoimalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, henkilöstöjohtaja ja varhaiskasvatuksen päällikkö.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.