Elinvoimalautakunta, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Infrastruktuuri toimialan osavuosikatsaus 1-7/2020

ENODno-2020-129

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Infrastruktuuritoimialan toteutuma 1-7/2020 oheismateriaalina ja esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee infrastruktuuritoimialan toteutuman 1-7/2020 tarkastelun tiedoksi ja esittää edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.