Elinvoimalautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Maanvuokrasopimuksen uusiminen, Grilli Niestapaikka Oy, Ounastie 150

ENODno-2020-220

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Niestapaikka Oy on pyytänyt Enontekiön kuntaa uusimaan maanvuokrasopimuksen kioski- ja grillitoimintaa varten vuokraamastaan noin 900m2:n suuruisesta alueesta Hetan kylässä, osoitteessa Ounastie 150. Maanvuokrasopimus on tehty viideksi vuodeksi kerrallaan ja edellinen sopimus on päättynyt 30.6.2020. Vuotuinen vuokra on edellisessä, vuonna 2015 allekirjoitetussa sopimuksessa ollut 180,80 euroa ja se on sidottu elinkustannusindeksiin.

Maankäyttöinsinööri on valmistellut uuden maanvuokrasopimusluonnoksen, jossa vuotuinen vuokra on säilytetty ennallaan. Elinkustannusindeksin elokuun 2020 pisteluvun mukaiseksi päivitettynä vuosivuokra on 187,34 euroa. Vuokrasopimuksen muut ehdot on jätetty ennalleen.

Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää maanvuokrasopimuksista, joiden kesto on yli 5 vuotta (Hallintosääntö 21 § kohta 19).

Oheismateriaali: Pyyntö maanvuokrasopimuksen uusimiseksi (sähköpostiviesti 24.9.2020), maanvuokrasopimusluonnos, maanvuokrasopimuksen liitekartta

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen oheismateriaalina olevan luonnoksen mukaisena.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Niestapaikka Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.