Elinvoimalautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Talousarvio 2022 käyttötaloussuunnitelma elinvoimalautakunta

ENODno-2021-229

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi
  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2022 § 99 vuosien 2022-2024 talousarvion ja -suunnitelman. Enontekiön kunnan talousarvion täytääntöönpano-ohjeiden 2022 mukaisesti elinvoimalautakunta hyväksyy alaistensa toimialojen käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä lautakunta jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin (kustannuspaikat) ja nimeää niille vastuuviranhaltijat varahenkilöineen hallintosäänön mukaisesti. Käyttö- ja investointisuunnitelman tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi
  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa kunnanvaltuustossa hyväksytyn raamin mukaisen vuoden 2022 käyttösuunnitelman sekä investoinnit vastuuviranhaltijoineen opetustoimelle, varhaiskasvatukseen ja infrastuktuuritoimialalle oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

tarkastuslautakunta, kirjanpito, koulun johtajat, apulaisjohtaja, tekninen johtaja, rakennustarkastaja, kehitysjohtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.