Elinvoimalautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Tekninen johtaja

-  11.3 Arktisen Lapin ympäristönsuojelu: Kehotus ympäristöluvan hakemiseen Kilpisjärven lentopaikalle 13.6.2022 mennessä.
 

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.