Elinvoimalautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tilinpäätös 2023 / Elinvoimalautakunnan alaiset toimialat

ENODno-2024-105

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Koko kunnan taloutta ja hallintoa valvoo kunnanhallitus.

Elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen tilinpäätös liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen talousarviovuoden 2023 talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Petri Härkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.07.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.