Elinvoimalautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Osallistavan budjetoinnin kohteet 2024

ENODno-2024-22

Valmistelija

  • Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Perustelut

Toista kertaa Enontekiöllä on varattu 15000 € osallistavaan budjetointiin, jossa kuntalaiset voivat ideoimalla ja äänestämällä vaikuttaa mihin kyseinen määräraha käytetään. Hanke on oltava kunnan toimivallassa, ja toteutettava Enontekiöllä kyseisellä määrärahalla kertaluonteisesti.

Enontekiöläiset saivat jättää toteutusehdotuksia 29.2.2024 saakka. Ehdotuksia tuli kaikkiaan 16 kpl.
Elinvoimalautakunta valitsee yleisöäänestykseen etenevät ehdotukset ja päättää äänestyksen toteutustavan.

Oheismateriaalina tulleet ehdotukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää osallistavan budjetoinnin äänestyskohteet.

​​​​​​Kaikilla enontekiöläisillä on mahdollisuus äänestää joko digitaalisella lomakkeella tai paperitse kirjastossa.

Äänestysaikaa on 8.5. asti. Tämän jälkeen äänestystulokset kerrotaan ja valikoituu vuonna 2024 toteutettava osallistavan budjetoinnin kohde.

Päätös

Elinvoimalautakunta päättää osallistavan budjetoinnin äänestyskohteiksi seuraavat kolme ehdotusta:

- Hetan leikkikentän uudistaminen/parantaminen joltain osin

- Kurssi- ja kerhotoimintapaketti nuorille

- Kylissä kiertävä auto nuorisotoimintaan

​​​​​​Kaikilla enontekiöläisillä on mahdollisuus äänestää joko digitaalisella lomakkeella tai paperitse kirjastossa.

Äänestysaikaa on 8.5. asti. Tämän jälkeen äänestystulokset kerrotaan ja valikoituu vuonna 2024 toteutettava osallistavan budjetoinnin kohde.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa elinvoimalautakunta kuuli toimisto- ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannelaa asiasta.

Käytiin läpi saapuneet ehdotukset ja valittiin kolme ehdotusta kuntalaisille äänestettäväksi.  


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.