Elinvoimalautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 LISÄPYKÄLÄ: Toimistosihteerin viran auki julistaminen (lisäpykälä)

ENODno-2024-58

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Infrastruktuurin toimialalla on tulossa avoimeksi virka eläköitymisen vuoksi syksyllä 2024.

Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen 4.1 kohdan mukaisesti "avoimiksi tulevia virkoja ja toimia ei saa täyttää ennen kuin on perusteellisesti selvitetty, voidaanko tehtävä hoitaa tehtävien uudelleenjärjestelyillä, sisäisillä siirroilla tai muulla tavalla täyttämättä virkaa tai tointa.

Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Avoimeksi tulevan viran/toimen (eläkkeelle jäänti, irtisanoutuminen jne.) osalta tulee ensin selvittää täyttämistarve, voidaanko tehtävä jättää täyttämättä tai täyttää mahdollisesti osa-aikaisena ja voidaanko olemassa olevan henkilöstön työpanosta kohdentaa uudelleen, järjestellä töitä uudelleen, hyödyntää uudelleensijoitusmahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot), toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja, hyödyntää ostopalveluja.

Mikäli tehtävä päätetään täyttää em. selvityksen jälkeen, on selvitettävä, ovatko tehtävät muuttuneet tai muuttumassa sellaisiksi, että tehtäväkuvaa, tehtävänimikettä tai tehtävässä vaadittavaa osaamista on muutettava vastaamaan paremmin kunnan palvelutuotannon tarpeita.  On erittäin tärkeää, että etukäteen on perusteellisesti mietitty, minkälaiset hakukriteerit täyttävä työntekijä/viranhaltija halutaan palkata."

Infrastruktuurin toimialalla avoimeksi tulevan toimistosihteerin viran osalta on selvitetty perusteellisesti ja Enontekiön kuntakonsernin tasoisesti erilaisia vaihtoehtoja virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiselle jatkossa.

Toimistosihteerin tehtävistä 50 % on kohdistunut Enontekiön Vesihuolto Oy:n tehtäviin. Enontekiön Vesihuolto Oy:n osalta tarve tehtävien hoitamiselle on myös jatkossa. Osuus henkilöstökulusta laskutetaan Enontekiön Vesihuolto Oy:tä. Vesihuollon tehtäviä mm. kirjanpito, osto- ja myyntireskontran hoito, maksuliikenteen seuranta sekä talousraportoinnin tehtävät. Lisäksi tehtävään kuuluvat vuosittaiset vesihuollon lakisääteiset raportoinnit ympäristöviranomaisille, talousarvion valmistelu ja seuranta sekä asiakasneuvonta. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös asiakasrekisterin seuranta ja ylläpito sekä muut yleiset osakeyhtiön sihteerin tehtävät. Enontekiön Vesihuolto Oy:n tehtävien jakaminen kunnan olemassa olevan henkilöstön kesken ei niiden määrän tai erityisluonteen vuoksi ole mahdollista. Tehtävien ulkoistaminen ei ole taloudellisesti tai toiminnallisesti järkevää, koska mm. asiakaspalvelun hoitaminen edellyttää vahvaa paikallistuntemusta. 

Toimistosihteerin tehtävistä 50 % on kohdentunut infrastruktuurin toimialan tehtäviin. Näitä ovat mm. osa infrastukruurin laskutuksesta, saatavien seuranta ja perintä sekä palkojen valmistelu palkanlaskentaan.

Kunnassa tehdyn selvityksen perusteella kunnassa on tarvetta toimistosihteerin viralla edelleen.  Toimistosihteerin tehtävät on tarkoituksenmukaista painottaa kokonaisuudessaan taloushallinnon tehtäviin, kuten osto- ja myyntilaskutuksen hoitamiseen sekä talousarvion laatimisen ja seurannan avustaviin tehtäviin. Tehtävistä pääpaino kohdistuu infrastruktuurin toimialalle, mutta taloussihteerille siirtyy myös elinvoiman ja kehittämisen taloushallinnon tehtäviä sekä kuntakonsernin sisäisten laskutusten hoitamista. Tehtävien uudelleen järjestelyllä osto- ja myyntilaskuihin liittyvät tehtävät keskittyvät elinvoimalautakunnassa yhdelle toimistosihteerille.

Avoimeksi tuleva tehtävä säilyy edelleen virkana, koska toimistosihteeri tulee käyttämään jatkossa julkista valtaa. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu velkajärjestelyihin liittyvien lausuntojen laatiminen kunnan puolesta. Lausuntojen laatiminen on kuulunut vastaavan toimistosihteerin virkaan. Virkaa hoitanut henkilö on myös eläköitymässä. Lisäksi toimistosihteeri tulee hoitamaan virassaan keskitetysti kunnan saatavien perinnän ml. ulosottoon siirtämisen.

Edellämainituista syistä elinvoimalautakunnan päätös kunnanhallitukselle ENODno-2024-9 23.1.2024 §4 toimistosihteerin toimen perustamisesta on syytä kumota.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta kumoaa päätöksensä ENODno-2024-9 23.1.2024 §4 toimistosihteerin toimen perustamisesta kunnanhallitukselle.

Elinvoimalautakunta julistaa toimistosihteerin viran haettavaksi seuraavin kelpoisuusvaatimuksin:

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva taloushallinnon tutkinto, kuten tradenomi tai merkonomi tai muu vastaava aikaisempi tutkinto.

Tehtävässä edellytetään taloushallinnon prosessien tuntemista sekä työkokemusta myyntireskontran, ostoreskontran ja kirjanpidon osalta. Tehtävässä menestyminen edellyttää huolellisuutta, oma-aloitteisuutta sekä ratkaisukeskeistä työotetta ja taloushallinnossa käytössä olevien yleisimpien ohjelmien tuntemista. Saamenkielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. Muut viran ehdot ilmenevät oheismateriaalina olevasta hakukuulutuksesta.

Haastatteluryhmään nimetään elinvoimalautakunnan puheenjohtajat, tekninen johtaja ja hallintojohtaja.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.