Elinvoimalautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Tekninen johtaja

 

Eurofins Ahma Oy

-  21.2.2024 Hetan, Karesuvannon ja Kilpisjärven jätevedenpuhdistamojen velvoitetarkkailu 2023

 

Sodankylän kunta, ympäristöjaosto

- 5.3.2024 yhteistoiminta-alueen ympäristöjaoston pöytäkirjan ote (oheismateriaali)

 

Metsähallitus

-  11.3.2024 tutkimuslupa lahopuulajiston kartoituksiin ja lahopuiden pitkäaikaisseurannan perustamiseen ( mm. Pallas-Yllästunturi)

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Kokouskäsittely

Kimmo Lämsä esitteli jätevedenpuhdistamojen tarkkailutuloksia sekä kertoi tiedoksi muut saapuneet ilmoitusluontoiset asiat.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.