Elinvoimalautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Perustelut

Tekninen johtaja

§ 3 Päiväkoti Riekon mattotyöt, 15.10.2021

Ehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

 

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.