Elinvoimalautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Talousarvio 2022/Infrastruktuuri

ENODno-2021-229

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.6.2021 § 41 päättänyt infrastruktuurin vuoden 2022 talousarvioraamin 285 000 euroa. Kunnanhallitus on antanut 16.8.2021 § 156 toimialoille talousarvion ja -suunnitelman 2022-2024 laadintaohjeen. Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista.  Vuoden 2022 talousarvioesitys ja BSC-kortti oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisen infrastruktuuritoimialan talousarvioesityksen ja BSC- kortin hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2022.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.