Elinvoimalautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Lautakunta merkitsee tiedoksi jäsenten esille ottamat asiat. 

Päätös

Daniela Ranta: Kokouksen oheismateriaali ja liitteet tulisi olla esityslistan mukana. CaseM-tunnukset mahdollisimman nopeasti kaikille lautakunnan jäsenille.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.