Elinvoimalautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Infrastruktuurin osavuosikatsaus 1-6/2021

ENODno-2021-259

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Infrastruktuurin käyttötalousbudjetin ja investointiohjelman toteutuma 1-6/2021 oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksien 1-6/2021 tarkastelut tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnahallitus, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.