Elinvoimalautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Henkilöstöjohtaja

- 6.10. hyvinvointilautakunnan 30.9 päätöksestä § 90 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 on lähetetty lausuntopyyntö kunnan eri toimielimille ja -aloille. Määräaika 29.10.2021.

 

Tekninen johtaja

- Ympäristönsuojeluviranomaisen päätös 6.10.2021 / 12 § Enontekiön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä poikkeaminen, Enontekiö

-Päiväkoti Riekon lattian lämpökäsittelystä  ei ole tullut yhtään tarjousta. Päiväkodin remonttitarjouspyynnöt on kilpailutettu Hilmassa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.