Elinvoimalautakunta, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätös

Sirpa-Liisa Korva toi esille, että Wilman kautta huoltajille tulee paljon viestejä. Korva toivoo, että elinvoimalautakunta tekee kyselyn vanhemmille Wilman käyttämisestä puolen vuoden välein. Kyselyyn 3 kysymystä ja kullekin kysymykselle vastauslaatikko tai monivalintakysymys. Kyselyyn tulisi voida vastata anonyymisti. 

Koulun säännöt on tehty 2013 ja opetussuunnitelmakin on muuttunut sen jälkeen. Koulun säännöt tulisi saattaa ajan tasalle. 

Per-Oula Juuso toi kuntosalin käyttäjien toiveen, että kuntosali olisi avoinna 00:00 saakka.

Lautakunta keskusteli sähkön säästöstä mm. valaistuksen sammuttamisesta yöksi ja viikonlopuiksi. Sovittiin, että lähetetään kunnan toimialoille ja konserniyhtiöille kysely siitä, millä toimenpiteillä sähköä voitaisiin säästää.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.