Elinvoimalautakunta, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Elinvoimalautakunta osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

ENODno-2022-185

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitseen alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kunnanhallitus, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.