Elinvoimalautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Tekninen johtaja
Hankinta:
§ 3 Päiväkoti Riekon mattotyöt, 15.10.2021

Ehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.