Elinvoimalautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Valtuustoaloite / uimahallin rakentaminen Hettaan

ENODno-2021-105

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Juha-Pekka Mäntyvaara on tehnyt 3.2.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Uimahalli Hettaan. Haettaisiin veikkausvoittovaroja toteutukseen."
 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää delegoida aloitteen elinvoimalautakunnalle ja tekniselle johtajalle. Kunnanhallitus pyytää selvityksen uimahallin toteuttamisen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista (aika, paikka, kokoluokka, talous) 15.10.2021 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kunnahallitus delegoi 29.3.2021 §84 valtuustoaloite/uimahallin rakentaminen Hettaan, elinvoimalautakunnalle ja tekniselle johtajalle. Selvitystä pyydettiin uimahallin toteuttamisen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista (aika,paikka,kokoluokka,talous).

Selvityksen pohjana on käytetty Iisalmen uimahallin hankesuunnitelmaa 4.4.2019 joka on julkaistu oheismateriaalina.

Selvitys tuodaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.