Elinvoimalautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Lautakunta merkitsee tiedoksi jäsenten esille ottamat asiat. 

Päätös

Lautakunnan jäsenten esille ottamia asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.