Elinvoimalautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä viimeistään seitsemän päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

Ehdotus

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Elinvoimalautakunta päättää valita pöytakirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

 

Päätös

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa-Liisa Korva esitti Daniela Rantaa ja Anja-Maija Lundellia. Ei muita esityksiä.  Elinvoimalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Daniela Rannan ja Anja-Maija Lundellin.

Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.