Elinvoimalautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

-  Enontekiön kunnanhallitus 19.10.2021 § 275 Kuntalaisaloite Kuntoportaat

Ehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.