Elinvoimalautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 ENF 2022 Päälystysurakka, tarjouspyyntöasiakirjat

ENODno-2022-91

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunta on ostanut Enontekiön lentoaseman alueineen, laitteistoineen, järjestelmineen ja kiinteistöineen Finavia Oy:ltä kesällä 2021.

Kohteen projektinjohtopalvelusta (rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelutehtävistä) vastaa TTC-infrapalvelut Oy. Vuoden 2022 talousarviossaan kunta on varannut investointiohjelmaan Enontekiön lentoaseman korjaustyö: 3 700 000€, vuoden 2021 aikana valmistui kentän kunnostusinvestointiin liittyvät suunnitelmat ja rakennuttamiseen liittyvät asiakirjat.

Oheismateriaalina tarjouspyyntöasiakirjat kentän päälystysurakasta:

- ENF 2022 PÄÄLU

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy em. tarjouspyyntöasiakirjat ehdollisena, että avustuspäätös on myönteinen.

Elinvoimalautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään niihin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia.

Elinvoimalautakunta tekee erilliset hankintapäätökset tarjouskilpailutuksen jälkeen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Juha-Pekka Mäntyvaara jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta. Anja-Maija Lundell toimi puheenjohtajana loppukokouksen ajan.

TTC Infra Oy:n Tapio Veijola oli paikalla esitettelemässä ENF2022 investoinnin hankinta- ja aikataulutilannetta klo.14.20-14.52.

Ehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Esteellisyys

  • Juha-Pekka Mäntyvaara

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.