Elinvoimalautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen Päiväkoti Riekko /Miessi

ENODno-2022-106

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa Päiväkoti Riekossa on tarve täyttää saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan (lastentarhanopettajan) toimi 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan vakituiseen työsuhteeseen. Täyttölupa toimeen on saatu henkilöstöjohtajalta 10.3.2022 sähköpostilla. Toimi on ollut haettavana kuntrekryssä, Enontekiön kunnan ja TE-​keskuksen sivuilla. Hakuaika päättyi 31.5.2022 klo 16.00. Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakija ei täytä vaadittuja kelpoisuusehtoja.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Haastatteluryhmän ehdotus valinnasta tuodaan kokoukseen.

 

Muutettu päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää, että tehtävää ei täytetä.

Elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuspäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi keväällä 2023.

Elinvoimalautakunta valtuuttaa organisoimaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävien hoitamisen määräaikaisen henkilöstön käytöllä tai ostopalveluna siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan henkilö.

Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

 

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri, hakija

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.