Elinvoimalautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Tilinpäätös 2021/elinvoimalautakunnan alaiset toimialat

ENODno-2022-183

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kunnan tilinpäätöksen 2021 ylijäämä on 9 331 451 euroa vuosikatteen ollessa 1 849 424 euroa. Kunnan toimintatuotot ylittivät talousarvion 1 387 077 eurolla, mikä johtuu lähinnä tukien/avustusten ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen ylittymisestä. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 281 616 euroa, josta noin puolet oli opetustoimessa. 
Muutettuun talousarvioon nähden perus- ja ympäristöterveydenhuolto alittui 473 170 euroa. Erikoissairaanhoito ylitti alkuperäisen talousarvion 222 583 eurolla, mutta alitti muutetun talousarvion 454 417 eurolla.  Infrastruktuuri toimialalla tonttien myyntivoitot (pääosin Kilpisjärvellä) olivat 611 843 euroa. 

Valtionosuudet toteutuivat 165 677 euroa yli talousarvion. Kejo-tuotot puolestaan ylittivät talousarvion 762 136 eurolla. Edelliseen vuoteen nähden Kejo-tuotot olivat 740 014 euroa suuremmat. Satunnaiset tuotot ovat Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä aiheutunut myyntivoitto, joka on merkittävin tilikauden ylijäämään vaikuttanut erä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan tilinpäätöksen 2021 esittelyn. Tilinpäätösasiakirja ml. konserni käsitellään touko-/kesäkuun kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja kutsui Controller/pääkirjanpitäjän asiantuntijana esittelemään kunnan tilinpäätöstä.

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan tilinpäätöksen 2021 esittelyn.

Tilinpäätösasiakirja ml. konserni käsitellään kesäkuun kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että pidetään kokoustauko.

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi
  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi
  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen talousarviovuoden talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.