Elinvoimalautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 ENF 2022-2023 RESA-tarjouspyyntö asiakirjat (lisäpykälä)

ENODno-2022-138

Perustelut

Elinvoimalautakunta on 18.1.2022 §8  hyväksynyt seuraavat Enontekiön lentoaseman investointiin liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat:

  • Betonimateriaalit
  • Kenttävalaisimet ja laitteet
  • Muovimateriaalit
  • Sähkömateriaalit A
  • Sähkömateriaalit B

Vielä elinvoimalautakunnan hyväksymättömiä tarjouspyyntöasiakirjoja ovat vielä:

  • RESA, materiaalit ja työt, urakka
  • Kiitoalueet, materiaalit ja työt, urakka
  • SKT-työt, urakka

Oheismateraalina edellä olevista on RESA-alueen tarjouspyyntö (ENF 2022 RESA) sekä kustannusarvio. Urakka kilpailutetaan ja teetetään vuoden 2022 aikana, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista.

Ehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy ENF 2022 RESA-tarjouspyyntöasiakirjat edelleen ehdollisena, että avustuspäätös on myönteinen. Elinvoimalautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään niihin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia. Elinvoimalautakunta tekee erilliset hankintapäätökset tarjouskilpailutuksien jälkeen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Juha-Pekka Mäntyvaara ja Taru Mäkitalo

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.