Elinvoimalautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Yritys- ja kehittämisasiantuntijan tehtävänkuvaus

ENODno-2022-391

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Selostus

Kunnan hallintosäännön 36 § 1. momentin mukaan hallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa oman toimialansa osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista päättää kunnanhallitus.

Kunnanhallitus hyväksyi uuden virasto-organisaation kokouksessaan 25.10.2022/§ 232. Virka esitetään perustettavaksi hyväksytyn organisaatiomallin mukaisesti.

Yritys- ja kehittämisasiantuntija vastaa Enontekiön kunnan elinkeinojen kehittämisen palveluista yhdessä kunnanjohtajan kanssa. Yritys- ja kehittämisasiantuntija on Kehitys ja elinvoima -toimialan toimialavastaava. 

Hakuilmoitusluonnos esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus perustaa toistaiseksi voimassa olevan yritys- ja kehittämisasiantuntijan viran 1.1.2023 alkaen ja julistaa viran haettavaksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja monipuolinen yritys- ja elinkeinotoiminnan asiantuntemus. Valittavalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä pitkäjänteiseen kehittämiseen, erinomaista suomen- ja englanninkielen taitoa. Ruotsin ja / tai norjankielen taito katsotaan eduksi virassa. Saamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko 16:15-16:25. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Kehittäminen ja elinvoima-toimialalla toimialavastaavana ja esittelijänä toimii hallintosäännön mukaisesti yritys- ja kehittämisasiantuntija. Tällä hetkellä esittelijänä toimii kunnanjohtajan nimittämä rakennuttamispäällikkö.

Yritys- ja kehittämisasiantuntijan viran täyttämisessä on tarkoituksenmukaista pohtia millaisiin tehtäviin kunta etsii henkilöä, ja millaiset kelpoisuusvaatimukset virkaan valittavalta edellytetään.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta keskustelee yritys- ja kehittämisasiantuntijan tehtävänkuvasta, hakuilmoituksesta sekä kelpoisuusvaatimuksista ja tekee kunnanhallitukselle ehdotuksen edellä mainituista asioista.

Päätös

Elinvoimalautakunta keskusteli yritys- ja kehittämisasiantuntija tehtävänkuvasta, hakuilmoituksesta sekä kelpoisuusvaatimuksista ja esittää kunnanhallitukselle, että:

- nimike muutetaan kehitysjohtajaksi

- käydään keskustelu eri sidosryhmien kanssa tehtävänkuvauksesta

- tehtävänkuvaus muutetaan selkeämmäksi


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.