Elinvoimalautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Talousarvio 2024 Elinvoimalautakunta

ENODno-2023-186

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Starck, Yritys- ja kehittämisasiantuntija, antti.starck@enontekio.fi
Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Perustelut

Kunnavaltuusto päätti 21.6.2023 § 71 talousarvioraamin vuodelle 2024. Vuoden 2024 talousarviovalmistelun kehys on määritelty lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 8 miljoonaa euroa. 

Talousarvioraamin mukaan elinvoima- ja kehittäminen toimialan talousarvioraami on 530 000 euroa ja Infrastruktuuri-toimialan talousarvioraami on 1 349 000 euroa. Kunnanvaltuusto päätti 21.6.2023 talousarvioraamin yhteydessä, että investoinnit vuodelle 2024 suunnitellaan hyväksytyn vuoden 2023 talousarvion ja suunnitelmavuoden 2024 mukaisesti. Investoinneissa 2024 tulee huomioida vuonna 2023 toteuttamatta jääneet investoinnit.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 27.6.2023 § 180. Talousarvion laadintaohjeen mukaan elinvoimalautakunnan talousarvion käsittelyajat ovat seuraavat:

Elinvoimalautakunta 1. käsittely 3.10.2023
Kunnanhallitus 1. käsittely 31.10.2023
Valtuustoseminaari 8.11.2023
Elinvoimalautakunta 2. käsittely 14.11.2023
Kunnanhallitus 20.11.2022
Valtuuston hyväksyttäväksi 29.11.2023

Elilnvoimalautakunnan alaiset toimialat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmien tulo- ja menokohdat kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Starck, Yritys- ja kehittämisasiantuntija, antti.starck@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2024.

Päätös

Outi Kurkela poistui kokouksesta klo 15:30. Outi Kurkelan tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Daniela Huber pykälän 49 ajaksi. Outi Kurkela palasi klo 15:47.

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Selostus ja liite täydennetään 8.11.2023 valtuustoseminaarin jälkeen.

Elinvoimalautakunta käsitteli ja hyväksyi alaistensa toimialojen talousarvion 3.10.2023 §49. Tämän ja alkuperäisen talousarvioraamin määrittämisen mm. verotulojen sekä valtionosuuksien ennusteet ovat pienetyneet.  Lisäksi 8.11.2023 valtuuston talousarvioseminaarin jälkeen infrastruktuuritoimialan talousarvioesitystä on tarkennettu liitteen mukaiseksi. Infrastruktuurin alkuperäinen ta-raami oli 1,349 milj.€,  3.10.2023 §49 käsitelty ta oli 1,285milj.€.

Liitteen mukaisen talousarvion toimintakate on 1,178 milj.€. Henkilöstötaulukkoa on tarkennettu vakituisten osalta 16 henkilöön. (-1 kpl)

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 (vuoden 2024 talousarvion mukaisesti) hyväksymistä seuraavasti:

- Elinvoima ja kehittäminen-toimiala, elinvoimalautakunnan 3.10.2023 §49 päätöksen mukaisesti.

- Infrastruktuuritoimiala liitteen mukaisesti.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Korjataan päätösehdotus kohtaan elinvoimalautakunnan 3.10.2013 § 49 päätöksen vuosiluvuksi 2023.

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen mukaisesti vuodelle 2024 edellä olevalla korjauksella.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Käytiin keskustelua osallistavasta budjetoinnista, jonka todettiin olevan hyvä asia. Kuntalaisten ehdotuksista kerättäisiin toteuttamiskelpoiset jatkokäsittelyyn.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.