Elinvoimalautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Elinvoimalautakunnan osavuosikatsaus 1.1-30.9.2023

ENODno-2023-162

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Kunnanvaltuusto on 14.12.2022/20.12.2022 § 84 hyväksynyt talousarviossa ja –suunnitelmassa 2023-2025 sitovat tavoitteet ja määrärahat toimialoille vuodelle 2023. Tämän lisäksi valtuusto on hyväksynyt yhteiset tavoitteet kaikille toimialoille noudatettavaksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat hallintosäännön ohella vuoden 2023 talousarvion toimeenpanoa koskevana ohjeena, ellei kunnanhallituksen päätöksistä muuta ilmene. Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2023 7.2.2023 / 35 §.

Toimialoilla ja johtoryhmässä tulee tarkastella taloutta kuukausittain. Talouden ja toiminnan seuraamista varten toimialajohtajien ja -vastaavien on toimitettava kunnanhallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja ao. lautakunnalle toimialan osavuosikatsaukset (kuukaudet 1-3, 1-6, 1-9) taloushallinnon antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Osavuosikatsaukset on toimitettava kunnanhallitukselle siten että kunnanhallitus voi käsitellä ne kokouksissaan toukokuussa (osavuosikatsaus 1-3), syyskuussa (osavuosikatsaus 1-6) ja marraskuussa (osavuosikatsaus 1-9).

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.