UUSITTAVAT SAAMELAISKÄRÄJÄVAALIT 3.6.-1.7.2024/ OĐĐA SÁMEDIGGEVÁLGGAT 3.6.-1.7.2024

Kuulutusaika

3.6.2024 - 1.7.2024

Kuulutus

OĐĐA SÁMEDIGGEVÁLGGAT 3.6.-1.7.2024
Válgaáššebáhpárat postejuvvojit girjejuvvon reiven juohke jietnavuoigadahtton olbmui 3.6.2024 rájes.
Jietnavuoigadahtton olmmoš sáhttá jienastit máhcahemiin válgaáššebáhpáriid poastta bokte dahje máhcahemiin
válgaáššebáhpáriid juogo johtti válgabiilii dahje njuolgga válgalávdegotti doaimmahahkii. Dárkilut dieđut gávdnojit
válgaáššebáhpáriin ja Sámedikki neahttasiidduin. Válgabeaivve jienasteapmi ii ordnejuvvo jagi 2024. Poastta bokte
sáddejuvvon válgaáššebáhpárat galget leat válgalávdegotti doaimmahagas Anáris maŋimustá 1.7.2024
jienaidrehkenastima álggaheami rádjai dmu 18.

Olbmot, geat leat sámiid ruovttuguovllus divššus lágádusain sihke dat olbmot, geat leat divššus ruovttus, ja geat eai eará
láhkai sáhtášii jienastit almmá govttohis váttisvuođaid haga, ožžot jienastit dikšunbáikkis. Áššis galgá váldit oktavuođa
13.6. rádjai válgalávdegotti doaimmahahkii.

Čuj. Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Anár, tel. 044 720 3106, 044 700 4150 dahje vaalit@samediggi.fi.
Anáris 15.5.2024 Sámedikki válgalávdegoddi

SÄMITIGGEVAALJAH, MOH UÁRNEJUVVOJEH UĐĐÂSIST 3.6.-1.7.2024
Valjâäššikirjeh postâduvvojeh kirjettum vuolgâttâssân jyehi jienâvuoigâdvuođâlâžân 3.6.2024 rääjist.
Jienâvuoigâdvuođâlâš puáhtá jienâstiđ maacâtmáin valjâäššikiirjijd poostâ peht tâi maacâtmáin valjâäššikiirjijd jottee
valjâauton tâi njuolgist valjâlävdikode toimâttâhân. Tärhibeh tiäđuh láá valjâäššikiirjijn já Sämitige nettisiijđoin.
Valjâpeeivi jienâstem ij uárnejuu ive 2024. Poostâ pehi vuolgâttum äššikirjeh kalgeh leđe valjâlävdikode toimâttuvâst
Anarist majemustáá 1.7.2024 tme 18, ko jienâi rekinistem álgá.

Ulmuuh, kiäh láá sämikuávlu lájádâsâin tipšoost sehe toh ulmuuh, kiäh láá pääihist tipšoost, iäge
mudoi puávtáččii jienâstiđ merettes vaigâdvuođâittáá, uážžuh jienâstiđ tipšosajestis. Ääšist kalga
väldiđ ohtâvuođâ valjâlävdikode toimâttâhân majemustáá 13.6.

Čuj. Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Aanaar, puh 044 720 3106, 044 700 4150 tâi vaalit@samediggi.fi.
Anarist 15.5.2024 Valjâlävdikodde

OOĐEED MIEʹRRUUM SÄÄʹMTEEʹǦǦVAAL 3.6.-1.7.2024
Vaaläʹššǩiiʹrjid pååʹštʼtet ǩeʹrjjuum vuõlttõsân juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttnekka 3.6.2024 ääʹljeeʹl.
Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäitt jiõnsted maaccteeʹl vaaläʹššǩiiʹrjid pååʹšt mieʹldd leʹbe maaccteeʹl vaaläʹššǩiiʹrjid jooʹtti
vaalauʹtte leʹbe vuõiʹǧǧest vaal-luʹvddkååʹdd konttra. Tääʹrǩab teâđ käunnʼje vaaläʹššǩiiʹrjin da Sääʹmteeʹǧǧ
neʹttseeidain. Vaalpeeiʹv jiõnstummuž jeät jäʹrjstuku eeʹjj 2024. Pååʹšt mieʹldd vuõlttuum äʹššǩeeʹrj âʹlǧǧe leeʹd vaallu
ʹvddkååʹdd konttrest Aanrest mââimõõzzâst 1.7.2024 jiõnnlaʹsǩǩeem altteem räjja mõõneeʹst čiâss 18.

Säʹmmlai dommvuuʹd stroiʹttlin håiddamnalla åårrai oummu, di tõk dååma håiddamnalla åårrai oummu, kook jie muđoi
vuäitči jiõnsted toolkteʹmes vaiggâdvuõđitaa, vuäǯǯa jiõnsted håiddpääiʹǩstes. Ääʹšš diõtt âlgg väʹldded õhttvuõtt 13.6.
mõõneeʹst vaal-luʹvddkååʹdd konttra.

Addrõs Menesjärventie 2A, 99870 Aanar, teʹlfoon 044 720 3106, 044 700 4150 leʹbe vaalit@samediggi.fi.
Aanrest 15.5.2024 Vaal-luʹvddkåʹdd

UUSITTAVAT SAAMELAISKÄRÄJÄVAALIT 3.6.-1.7.2024
Vaaliasiakirjat postitetaan kirjattuna lähetyksenä jokaiselle äänioikeutetulle 3.6.2024 alkaen.
Äänioikeutettu voi äänestää palauttamalla vaaliasiakirjat postin välityksellä tai palauttamalla vaaliasiakirjat kiertävään
vaaliautoon tai suoraan vaalilautakunnan toimistoon. Tarkemmat tiedot löytyvät vaaliasiakirjoista ja Saamelaiskäräjien
verkkosivuilta. Vaalipäivän äänestystä ei järjestetä vuonna 2024. Postin välityksellä lähetettyjen asiakirjojen tulee olla
vaalilautakunnan toimistossa Inarissa viimeistään 1.7.2024 ääntenlaskennan aloittamiseen mennessä klo 18.

Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa laitoksissa hoidettavat henkilöt, sekä ne kotona hoidettavat henkilöt, jotka
eivät muutoin voisi äänestää ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saavat äänestää hoitopaikassaan. Asiasta tulee ottaa
yhteyttä 13.6. mennessä vaalilautakunnan toimistoon.

Os. Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Inari, puh. 044 720 3106, 044 700 4150 tai vaalit@samediggi.fi.
Inarissa 15.5.2024 Saamelaiskäräjien vaalilautakunta