Hommakankaan asemakaavan muutos, korttelit 9-52; kaavaehdotus nähtäville / Hommakangas sajádatláva nuppástus, koartilat 9-52; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kuulutusaika

24.11.2022 - 27.12.2022

Kuulutus

Kunnanhallitus asettaa Hommakankaan korttelien 9-52 muutosehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtäville 24.11 - 27.12.2022 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla. Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 27.12.2022 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

Gielddaráđđehus ásaha Hommakangas goartiliid 9 – 52 nuppástusevttohusa EHL 65 § ja EHÁ 27 § mielde oaidnin láhkai 24.11 - 27.12.2022 gaskasaš áigái Eanodaga gielddaviesus ja gieldda internet-siidduin. Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 27.12.2022 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.