Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset: päätöspäivä 13.9.2023, antopäivä 15.9.2023

Kuulutusaika

14.9.2023 - 29.9.2023

Kuulutus

JULKIPANOILMOITUS

Päätöspäivämäärä 13.9.2023

Päätöksen antamispäivämäärä 15.9.2023

Viimeinen muutoksenhakupäivä 29.9.2023

 

Rakennustarkastajan lupapäätökset

91 § 047-402-0006-0028, lupatunnus 23-0053-POI, poikkeamispäätös (poiketaan MRL:n 72.2 §:n rajoituksista)

92 § 047-402-0006-0029, lupatunnus 23-0051-POI, poikkeamispäätös (poiketaan MRL:n 72.2 §:n rajoituksista)

93 § 047-402-0040-0028, lupatunnus 23-0052-POI, Poikkeamispääös (poikkeaminen MRL 58§)

Nämä lupapäätökset on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antopäivänä, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

 

OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus- asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite: Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi