Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset: päätöspäivä 6.3.2023, antopäivä 8.3.2023

Kuulutusaika

7.3.2023 - 22.3.2023

Kuulutus

JULKIPANOILMOITUS

Päätöspäivämäärä 6.3.2023

Päätöksen antamispäivämäärä 8.3.2023

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.3.2023

 

Rakennustarkastajan lupapäätökset

12 § 047-403-0017-0019, lupatunnus 23-0009-R, talousrakennus (varasto ja autokatos)

13 § 047-405-0020-0012, lupatunnus 23-00010-R, saunarakennus

14 § 047-402-0042-0108, 23-0011-R, vapaa-ajan asunto ja talousrakennus

 

Nämä lupapäätökset on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antopäivänä, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

 

OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus- asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite: Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi