Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset; päätöspäivä 22.11.2022, antopäivä 24.11.2022

Kuulutusaika

23.11.2022 - 8.12.2022

Kuulutus

JULKIPANOILMOITUS

Päätöspäivämäärä 22.11.2022

Päätöksen antamispäivämäärä 24.11.2022

Viimeinen muutoksenhakupäivä 8.12.2022

 

Rakennustarkastajan lupapäätökset

114 §, 047-406-0026-0037, lupatunnus 22-0052-R, grillikodan rakentaminen.

115 §, 047-401-0029-0019, lupatunnus 22-0051-R, hirsimökki ja sauna.

116 §, 047-404-0019-0018, lupatunnus 22-0053-R, hirsimökki.

 

OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa  oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus- asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite: Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi