Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset: päätöspäivä 31.05.2024, antopäivä 04.06.2024

Kuulutusaika

3.6.2024 - 18.6.2024

Kuulutus

JULKIPANOILMOITUS

Päätöspäivämäärä 31.05.2024

Päätöksen antamispäivämäärä 04.06.2024

Viimeinen muutoksenhakupäivä 18.06.2024

 

Rakennustarkastajan lupapäätökset

37 § 047-401-0055-0013M611, lupatunnus 24-0025-R, omakotitalo ja maalämpö

38 § 047-401-0018-0045, lupatunnus 24-0026-POI, poiketaan alueen pääkäyttötarkoituksen mukaisesta maankäyttömerkinnästä
VU-1 

40 § 047-402-0042-0030, lupatunnus 24-0027-POI,  poikketaan asemakaavamääräyksestä

Nämä lupapäätökset on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antopäivänä, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

 

OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimus- asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite: Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi